fbpx

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 –Definities en Inleiding

1.2 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel: Een artikel uit deze voorwaarden.

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van NannyBee.
Oppas/oppassers: Iedere natuurlijke persoon die, na door NannyBee te zijn gescreend, voor eigen rekening en risico tijdelijk voor andermans kinderen zorgt.

Ouders/gezin: Iedere natuurlijke persoon in de vorm van een ouder of voogd die op zoek is naar een oppas die tijdelijk zijn/haar kinderen verzorgt.

Gebruiker: Iedere bezoeker die zich op het platform als ouder, oppas of anderszins met zijn persoons- en contactgegevens heeft geregistreerd en NannyBee heeft gevraagd te bemiddelen als gevolg waarvan een overeenkomst met NannyBee is gesloten waar deze voorwaarden deel van uitmaken.

Abonnement: Het abonnement dat ouders bij NannyBee kunnen afnemen via het platform.

Platform:  www.nannybee.nl / app.nannybee.nl. Dit is de plek waarop de diensten van NannyBee worden aangeboden en de directe bemiddeling tussen gebruikers plaats vindt.

Inschrijving: Het moment waarop het gezin bevestiging van inschrijving heeft gekregen van NannyBee, na de bijbehorende administratieve verrichtingen.

Oppasdienst: Het moment waarop er oppaswerkzaamheden worden verricht door een oppas voor ouders.

Oppasovereenkomst: De overeenkomst tussen gebruikers en oppassers om een oppasdienst te leveren.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen NannyBee en gebruiker en elke wijziging en aanvulling hierop. Hieronder wordt ook het gebruik van het platform verstaan.

 

1.2 Inleiding        

NannyBee is gevestigd aan Elzeneiland 8, 2285JZ Rijswijk, tel nr. 06 34 119 538, beheert en exploiteert het online platform www.NannyBee.nl / app.nannybee.nl. Door middel van het door NannyBee verzorgde online platform kan de gebruiker een particuliere oppas zoeken, vinden en boeken welke onder de ‘Dienstverlening aan huis’ regelgeving valt.

Hierbij is de particuliere oppas zelf verantwoordelijk voor het naleven van de door de overheid gestelde eisen aan deze regeling. Informatie omtrent de ‘Dienstverlening aan huis’ regelgeving kan worden ingewonnen op de website www.nannybee.nl

De dienstverlener verleent een flexibele oppasdienst, hieronder wordt verstaan: af en toe, zonder vast karakter, incidenteel en last minute. Hierbij wordt er geacht dat de dienstverlener zelf beoordeeld of de specifieke regelgeving wordt nageleefd. Mochten deze specifieke regelgeving niet door de gebruiker worden nageleefd, dan zijn de gevolgen voor de gebruiker. Een gebruiker die via het platform NannyBee een oppas zoekt is altijd de ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger van de op te passen kinderen. Voor het gebruik van het online platform dient de gebruiker de Algemene voorwaarden, privacy statement en de gebruikersovereenkomst door te nemen.

Wanneer een gebruiker een oppasdienst aangaat via het geautomatiseerde systeem van NannyBee, zal NannyBee optreden als gevolmachtigd vertegenwoordiger voor de oppas. NannyBee accepteert en bevestigd namens de oppas het boekingsverzoek van de gebruiker. Hierbij sluit de gebruiker een directe oppasovereenkomst met de oppas waarbij NannyBee geen partij is. NannyBee zal de betaling van de gebruiker faciliteren aan de oppas middels door NannyBee ingeschakelde Payment Provider ‘Online Payment Platform’ gevestigd te Delft.

De gebruiker sluit in de beginselen twee overeenkomsten:

– een overeenkomst tot het gebruik van het online platform www.nannybee.nl / app.nannybee.nl, welke tot stand komt na de voorgeschreven (order)procedure in artikel 2 van deze Gebruiksvoorwaarden.

– een opdrachtovereenkomst voor het uitvoeren van de oppasdienst welke van toepassing is tussen de gebruiker en de oppas. Deze overeenkomst kan worden gevonden op www.nannybee.nl

 

Artikel 2: Gebruikersovereenkomst, registratie en gebruik

Deze gebruikersvoorwaarden gelden als de bepalingen van tussen de gebruiker en NannyBee gesloten gebruikersovereenkomst. NannyBee is beheerder van het platform en is gevestigd op Elzeneiland 8, 2285JZ Rijswijk, tel. nr. 06 – 34 119 538 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder het nummer 77945549.

2.1 Hoofdactiviteit van NannyBee is het faciliteren van een platform voor vraag en aanbod van flexibele oppasdiensten. NannyBee faciliteert daarnaast via het platform en een geautomatiseerde zoekmodule bij het sluiten van een Oppasovereenkomst tussen gebruiker en oppas.

2.2 De gebruiker registreert zich op het online platform, hierbij zullen de ingestuurde gegevens worden overgedragen aan NannyBee. Dit zal enkel gebeuren wanneer de gebruiker de Gebruikersvoorwaarden en de Privacy verklaring hebben geaccepteerd. De opgegeven stukken dienen ten alle tijden naar waarheid en volledigheid aan NannyBee te worden verstrekt. Wanneer hierbij een fout wordt gemaakt, of de actualiteit wordt niet meer gereflecteerd, dient de gebruiker dit zelf aan te passen in het gebruikersprofiel.

2.3 Zodra NannyBee de ingestuurde gegevens heeft ontvangen zal de gebruikersovereenkomst tussen gebruiker en NannyBee tot stand komen. De registratie zal volledig worden gemaakt door middel van een e-mail met de bevestiging van de registratie en de acceptatie van de gebruikersvoorwaarden en de Privacy verklaring.

2.4 Een oppasaccount bij NannyBee is niet overdraagbaar aan derden. Per gezin is het mogelijk om een (1) gebruikersprofiel te registreren. NannyBee behoudt zich ten alle tijden het recht om zonder opgave van redenen, een gebruikersprofiel te verwijderen en de gebruiker de toegang tot het platform te weigeren. Wanneer een gebruiker van het platform is verwijderd is er zonder toestemming van NannyBee niet toegestaan een nieuw gebruikersprofiel aan te maken.

2.5 NannyBee is ten allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen, functies van het platform te veranderen, te verwijderen of nieuwe functies in te voegen.

2.6 Het is voor de gebruiker en oppas zonder goedkeuring van NannyBee niet toegestaan om gebruikers buiten het NannyBee platform te benaderen voor een oppasdienst. Wanneer NannyBee een gebruiker hiervan verdenkt zal de gebruiker direct verwijderen worden van het platform en stelt daarnaast als sanctie hierop een direct opeisbare geldboete van EUR. 500,-.

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid van NannyBee

3.1 NannyBee is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door gebruiker, door welke oorzaak of in welke vorm dan ook, tenzij deze schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van NannyBee. In een dergelijk geval is NannyBee enkel aansprakelijk voor de eventuele directe daardoor geleden schade tot een maximum van 3 keer maandelijks abonnement.

3.2 NannyBee is nooit aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, of schade door verlies van gegevens of schade als gevolg van onrechtmatige daad.

3.3 NannyBee is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het al dan niet van toepassing zijn van de Regeling dienstverlening aan huis en de gevolgen daarvan.

3.4 Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door gebruiker bij NannyBee is gemeld.

3.5 Gebruiker is aansprakelijk voor en vrijwaart NannyBee zowel in als buiten rechte van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van het Platform door gebruiker.

3.6 In geval van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 Burgerlijk wetboek aan de zijde van NannyBee is zij niet gehouden de verbintenissen uit de Overeenkomst na te komen. Indien de overmacht situatie langer dan 90 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmacht situatie langer dan 90 dagen zal duren dan wel zodra duidelijk is dat NannyBee blijvend niet kan nakomen, is iedere Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder jegens de ander uit dien hoofde schadeplichtig te zijn.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid van de gebruiker

De Oppas zal tijdens het uitvoeren van de Oppasovereenkomst zorgvuldig en naar beste kunnen handelen. Indien er als gevolg van het uitvoeren van de Oppasdienst schade ontstaat bij de gebruiker door een toerekenbare tekortkoming van de Oppas, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot drie keer de waarde van de geboekte Oppasdienst van het betreffende geval zal bedragen.

 

Artikel 5: Totstandkoming en annulering van een oppasovereenkomst

5.1 NannyBee biedt de gebruiker de mogelijkheid het platform te gebruiken en zich met een gebruikersprofiel te registreren om oppasdiensten te zoeken, vinden en boeken.

5.2 NannyBee zal zoals beschreven in Artikel 6, Sectie 6.1 de gebruiker de mogelijkheid geven om een abonnement af te sluiten waarna de gebruiker toegang krijgt tot het gebruik van de geautomatiseerde zoekmodule op het platform van NannyBee. De gebruiker wordt in staat gesteld om tot een oppasovereenkomst te komen, welke oppas door de gebruiker in zijn boekingsaanvraag is uitgekozen. Deze oppasovereenkomst wordt gesloten zodra de gebruiker op de knop ‘Boeken’ drukt. NannyBee zal optreden als gevolmachtigd vertegenwoordiger voor de oppas. NannyBee accepteert en bevestigd namens de oppas het boekingsverzoek van de gebruiker. De gebruiker zal zelfstandig instructies ten aanzien van de te verrichten oppasdiensten geven aan de oppas. De oppas voert de oppasdienst geheel naar eigen inzicht, rekening en verantwoording uit. NannyBee heeft over de te leveren oppasdiensten tussen de gebruiker en de oppas geen enkele zeggenschap en bemoeienis. Er bestaat tussen NannyBee en de oppas geen arbeidsovereenkomst.

5.3 De daadwerkelijke vervulling van de plichten uit een oppasovereenkomst, deze valt te lezen op het platform, wordt door NannyBee niet gecontroleerd en kan derhalve ook niet aan de gebruiker worden gegarandeerd. De gebruiker is zelf gehouden om te bepalen of de oppasdienst in overeenstemming met de oppasovereenkomst zijn uitgevoerd. Indien de oppasdienst niet in overeenstemming met de Oppasovereenkomst is uitgevoerd dient de gebruiker direct met NannyBee contact op te nemen. NannyBee bepaalt of de vraag en/of klacht gegrond is.

5.4 NannyBee zal enkel optreden als onafhankelijk platform en levert derhalve geen werknemers voor het verrichten van de feitelijke oppasdienst. Hierbij biedt NannyBee de mogelijkheid aan om via Online Payment Platform de betaling aan de oppas te voldoen. Indien het NannyBee bekend wordt, dat een gebruiker een oppas een oppasovereenkomst aanbiedt in strijd met de Regeling dienstverlening aan huis, dan geldt dit als buitengewone grond waarop deze oppasovereenkomst onverwijld en zonder in kennisgeving beëindigd wordt.

5.5 Indien een overeengekomen oppasovereenkomst op enige wijze niet of niet geheel kan worden uitgevoerd, dan kán NannyBee als een vorm van service de gebruiker en de oppas ondersteunen bij het vinden van een alternatief.

5.6 Wanneer er een oppasovereenkomst tussen gebruiker en een oppas tot stand komt, zal NannyBee zich enkel aanbieden voor de verdere dienst van de betalingsafhandeling tussen de gebruiker en oppas, waartoe de gebruiker, NannyBee uitdrukkelijk opdracht geeft. De prijs voor de geboekte oppasdienst is opgebouwd uit de volgende onderdelen. Het dag- en/of avond uurtarief van de oppas vermenigvuldigt met de duur van de oppasdienst, plus de transactievergoeding voor NannyBee. De hoogte van deze transactievergoeding is afhankelijk van welk Membership gekozen is door de gebruiker. Transactievergoedingen kunnen terug worden gevonden op de pagina ‘Tarieven’.

5.7 Het is niet toegestaan een oppas die bekend is geworden via het platform NannyBee te contacteren buiten NannyBee om, NannyBee zal handelen zoals beschreven in Artikel 2, Sectie 2.6.

5.8 NannyBee is dagelijks bereikbaar tussen 09:00 en 21:00 op telefoonnummers 06 – 34 119 539, 06 – 34 119 538, e-mail: info@nannybee.nl.

Artikel 6: Membership

6.1 Om als gebruiker toegang te krijgen tot het platform is het een vereiste een Membership af te sluiten. NannyBee biedt de gebruiker twee mogelijke abonnementsvormen aan:

6.1.1 ‘Premium’ Abonnement

Een mogelijkheid om als gebruiker toegang te krijgen tot het online platform is het afsluiten van het ‘Premium’ abonnement. Hierbij krijgt de Gebruiker toegang tot het online platform waarbij het onbeperkt kan boeken en betaalt daarnaast enkel transactiekosten na iedere oppasdienst. Deze transactiekosten zijn terug te vinden onder ‘Tarieven’. Dit abonnement wordt maandelijks voortgezet totdat de gebruiker het opzegt of NannyBee het beëindigt. Wanneer binnen een periode van 24 uur een oppas wordt gezocht zal dit telefonisch of middels bericht kenbaar worden gemaakt aan NannyBee. NannyBee zal hierin een bemiddelende taak innemen en is niet aansprakelijk voor het niet vinden van een geschikte oppas.

6.1.2 ‘Flexibel’ Abonnement

Een mogelijkheid om als gebruiker toegang te krijgen tot het online platform is het afsluiten van het ‘Flexibel’ abonnement. Hierbij krijgt de Gebruiker toegang tot het online platform waarbij het onbeperkt kan boeken en betaalt daarnaast een fee van EUR. 1,- (of deel) van opgepast uur plus de transactiekosten na iedere oppasdienst. Deze transactiekosten zijn terug te vinden onder ‘Tarieven’. Dit abonnement wordt maandelijks voortgezet totdat de gebruiker het opzegt of NannyBee het beëindigt. Wanneer binnen een periode van 24 uur een oppas wordt gezocht zal dit telefonisch of middels bericht kenbaar worden gemaakt aan NannyBee. NannyBee zal hierin een bemiddelende taak innemen en is niet aansprakelijk voor het niet vinden van een geschikte oppas. NannyBee zal na het tot stand komen van de oppasovereenkomst een bemiddeling fee van EUR. 5,- in rekening brengen.

6.2 Abonnement opzeggen

Een Membership voor bepaalde tijd wordt automatisch verlengd, tenzij je het Membership met inachtneming van ten minste een (1) maand tegen het einde van de looptijd schriftelijk opzegt. Een Membership voor onbepaalde tijd (of een Membership voor bepaalde tijd dat automatisch verlengd is) kan schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van ten minste een (1) maand.

6.3 Recht op intrekking

Als Gebruiker heb je het recht om binnen 14 dagen na het afsluiten van een Membership dat Membership te herroepen. Herroeping dient binnen veertien dagen na het afsluiten van het Membership plaats te vinden door NannyBee duidelijk schriftelijk van de herroeping in kennis te stellen. Herroeping is niet meer mogelijk als met de uitvoering van een Oppasovereenkomst is begonnen binnen de herroepingstermijn.

6.4 Kosten na iedere oppasdienst voor de gebruiker

NannyBee rekent bij elk abonnement transactiekosten na iedere oppasdienst. De hoogte van de transactiekosten zijn terug te vinden op de website onder ‘Tarief’.

 

Artikel 7: Facturering

7.1 Facturering abonnement

Wanneer de gebruiker kiest voor een Abonnement, krijgt NannyBee de autorisatie om maandelijks vooraf de abonnementskosten tegen het dan geldende tarief af te schrijven via Online Payment Platform. De gebruiker autoriseert NannyBee om dergelijke variërende bedragen, die maandelijks in één of meerdere keren kunnen worden gefactureerd, in rekening te brengen via Online Payment Platform.

7.2 Facturering na de oppasdienst

NannyBee zal na voltooiing van iedere oppasdienst een betaalverzoek via Online Payment Platform aanmaken namens de oppas, tegen het tijdens de totstandkoming van de oppasovereenkomst geldende dag- en/of avond uurtarief vermenigvuldigd met de werkelijke oppasduur, vermeerdert met de (eventuele) transactiekosten van NannyBee. Als gebruiker aanvaard je de plicht om binnen vijf (5) werkdagen dit bedrag te voldoen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken. Wanneer dit niet binnen de gestelde periode wordt voldaan, dan zal NannyBee per werkdag een bedrag van EUR. 2,50 herinneringskosten in rekening brengen.

7.3 Prijswijzigingen / tariefswijziging

NannyBee behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken prijzen voor de service en onderdelen hiervan op enigerlei wijze en ten allen tijden te wijzigen. Prijswijzigingen voor de service gaan pas na minimaal 30 dagen in, nadat de gebruiker via e-mail een kennisgeving heeft ontvangen.

7.4 Factureringscyclus

De abonnementskosten voor gebruik van het platform worden in rekening gebracht aan het begin van het betaalde gedeelte van het Abonnement en elke maand daarna, tenzij en totdat de gebruiker het Abonnement opzegt. NannyBee brengt de kosten elke maand automatisch via Online Payment Platform in rekening op de kalenderdag die overeenkomt met het begin van het betaalde Abonnement. Abonnementskosten worden volledig geïncasseerd op het moment van betaling. NannyBee behoudt zich via Online Payment Platform het recht voor om het tijdstip van de facturering te wijzigen, met name, zoals hieronder is aangegeven, als we het bedrag niet in rekening kunnen brengen. Als het betalende abonnement is ingegaan op een dag die niet in een bepaalde maand valt, kan NannyBee de kosten in rekening brengen via Online Payment Platform op een dag in de toepasselijke maand of een andere dag die NannyBee geschikt acht. ‘Facturering’ of ‘in rekening brengen’, zoals gebruikt in deze Gebruikersvoorwaarden, betekent een afschrijving, debitering of andere betalingsvereffening via Online Payment Platform, zoals van toepassing. Tenzij anderszins is vermeld, verwijst maand of maandelijks naar de factureringscyclus.

7.5 Geen terugbetalingen

NannyBee verricht geen terugbetaling of creditering voor gedeeltelijk gebruikte perioden. Na opzegging van een Abonnement blijft de gebruiker toegang behouden tot de service tot het einde van de laatste factureringsperiode. NannyBee kan ten allen tijden voor wat voor reden dan ook een terugbetaling, korting of andere vergoeding geven aan babysitters van het platform(“creditering”). Het bedrag en de vorm van deze creditering en de beslissing om deze te verrichten zijn geheel naar goeddunken van NannyBee.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen, nietigheid en recht tot wijziging

8.1 Op alle Overeenkomsten tussen NannyBee en Gebruiker is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Zuid-Holland, tenzij NannyBee er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Gebruiker.

8.2 Mocht een van deze bepalingen om wat voor reden dan ook nietig blijken te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepaling(en) in deze Gebruikersvoorwaarden onverlet.

8.3 NannyBee behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. NannyBee adviseert de klant dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Door gebruik te maken van deze website en de services van NannyBee gaat men automatisch akkoord met de meest recente algemene voorwaarden.